Stanovy

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Článok 1

Názov a sídlo združenia

 1. Názov občianskeho združenia je : ŠSK BraNel, o.z.
 2. Sídlo občianskeho združenia je : SR, 949 07 Nitra, Hlavná 3784/87

Článok 2

Ciele združenia

 • Ciele občianskeho združenia :
 • podpora vzdelávania a  zvyšovanie odborných znalostí a športovej zdatnosti
 • medziregionálna spolupráca so subjektmi zameranými na športovú streľbu z krátkej, dlhej guľovej a brokovej zbrane
 • medziregionálna spolupráca a organizovanie streleckých súťaží v praktickej streľbe
 • organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských klubových akcii
 • podpora a rozvoj telesnej kultúry
 • Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.

Článok 3

Členstvo

 • Členom občianskeho združenia môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
 • Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia alebo k účasti na činnosti občianskeho združenia.
 • Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť.
 • Žiadnemu členovi občianskeho združenia nesmie byť na ujmu, že je členom združenia, alebo že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho.
 • Členstvo vzniká uhradením členského príspevku určeného na príslušný rok rozhodnutím členskej rady a súčasne schválením žiadosti člena členskou radou. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.
 • Členovia občianskeho združenia majú právo najmä:
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej rady,
 • podieľať sa na aktivitách občianskeho združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia,
 • žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov občianskeho združenia,
 • Členovia občianskeho združenia majú povinnosť najmä:
 • uhradiť členský príspevok za každý príslušný kalendárny rok vo výške určenej rozhodnutím členskej rady,
 • dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté na členskej rade, s ktorými boli oboznámení,
 • aktívne sa zúčastňovať na aktivitách občianskeho združenia pri napĺňaní jeho cieľov,
 • Členstvo zaniká najmä dňom doručenia oznámenia o vystúpení člena z občianskeho združenia, úmrtím/zánikom osoby, alebo  rozhodnutím členskej rady o vylúčení člena z dôvodu porušovania právnych alebo interných predpisov občianskeho združenia.

Článok 4

Orgány občianskeho združenia

 • Orgánmi združenia sú:
 • členská rada ako najvyšší orgán občianskeho združenia,
 • predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať  v mene združenia,
 • Členská rada je tvorená všetkými členmi združenia. Zvoláva ju predseda občianskeho združenia, najmenej 15 dní pred jej zasadnutím, a to minimálne ročne. Je uznášania-schopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov, pričom rozhodnutia prijíma na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen má 1 hlas. Členská rada vykonáva a zodpovedná najmä za tieto činnosti:
 • volí a odvoláva predsedu občianskeho združenia,
 • schvaľuje akékoľvek zmeny stanov,
 • schvaľuje rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení
 • schvaľuje prijatie nových členov a výšku členského príspevku na kalendárny rok,
 • rozhoduje o zrušení občianskeho združenia,
 • rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom združenia.
 • Predseda občianskeho združenia koná navonok v mene občianskeho združenia ako štatutárny orgán. Je volený a odvolávaný členskou radou na 4 ročné funkčné obdobie. Predseda občianskeho združenia zvoláva zasadnutia členskej rady a riadi jej priebeh. Predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán koná samostatne tak, že k svojmu podpisu a menu pripojí názov občianskeho združenia a funkciu.
 • Predseda občianskeho združenia je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi v mene občianskeho združenia, na zabezpečenie kontinuity fungovania občianskeho združenia.
 • Akékoľvek zmeny stanov alebo funkcionárov oprávnených konať v mene občianskeho združenia oznamuje predseda občianskeho združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich zvolenia alebo odvolania.

Článok 5

Zásady hospodárenia

 • Občianske združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaným z darov, grantov, členských príspevkov, alebo z podielu dane.
 • Na každý rok vypracuje plán hospodárenia a rozpočet občianskeho združenia predseda občianskeho združenia. Tento rozpočet a plán predloží na schválenie členskej rade.
 • Majetok slúži len na napĺňanie cieľov občianskeho združenia a na jeho ďalší rozvoj.
 • Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5.5     Občianske združenie môže vykonávať podnikateľskú činnosť. Podnikateľská činnosť občianskeho združenia bude vykonávaná na podporu primárneho neziskového a verejnoprospešného cieľa občianskeho združenia. Prostriedky získané podnikateľskou činnosťou budú primárne použité na hlavnú činnosť združenia. Občianske združenie bude podnikateľskú činnosť vykonávať v doplnkovom rozsahu a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 • Práva a povinnosti členov, a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Tieto stanovy boli vyhotovené dňa: 22.02.2022